Do darmowej dostawy brakuje 100,00 

Regulamin oraz informacje dla klientów


I. Regulamin


§ 1 Postanowienia ogólne


(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (Raphael Porwol) za
pośrednictwem strony internetowej lanellya.de. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów
nie znajdują zastosowania.
(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być
w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną
działalnością zawodową lub gospodarczą.


§ 2 Zawarcie umowy


(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów .
(2) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem
internetowego systemu koszyka produktów na warunkach podanych w opisie tego artykułu.
(3) Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem systemu koszyka internetowego w następujący sposób:
Przeznaczone do zakupu towary umieszczane są w “koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku w pasku nawigacyjnym można przejść
do “koszyka” i w każdej chwili dokonać w nim zmian.
Po kliknięciu przycisku “Checkout” lub “Proceed to order” (lub podobnego oznaczenia) i wprowadzeniu danych osobowych, jak również
warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną ostatecznie wyświetlone Państwu jako przegląd zamówienia.
Jeżeli jako rodzaj płatności wybiorą Państwo system płatności natychmiastowej (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort,
giropay), znajdą się Państwo albo na stronie przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym albo na stronie internetowej oferenta
systemu płatności natychmiastowej. W przypadku przekierowania do danego systemu płatności natychmiastowej należy dokonać tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzenia
swoich danych. Na koniec na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej lub po powrotnym przekierowaniu do naszego
sklepu internetowego wyświetlone zostaną dane zamówienia w formie przeglądu zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia informacji podanych w przeglądzie zamówienia, ich zmiany
(także poprzez funkcję „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.Wysyłając zamówienie poprzez odpowiedni przycisk
(“zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, “kup” / “kup teraz”, “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, “zapłać” / “zapłać teraz” lub podobne
oznaczenie), oświadczają Państwo o prawnie wiążącym przyjęciu oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy.
(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową,
częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór
wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.


§ 3 Szczególne postanowienia w związku z oferowanymi sposobami płatności


(1) Płatność przez “PayPal” / “PayPal Checkout” W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem “PayPal” / “PayPal Checkout”, płatność zostanie zrealizowana za
pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”).
Poszczególne metody płatności za pośrednictwem systemu “PayPal” zostaną Państwu przedstawione pod odpowiednio oznaczonym
przyciskiem w naszej ofercie internetowej, jak również w procesie składania zamówienia online. Firma “PayPal” może korzystać z innych
usług płatniczych w celu przetwarzania płatności; jeśli obowiązują specjalne warunki płatności, Użytkownik zostanie o nich oddzielnie
poinformowany. Więcej informacji o “PayPal” można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności


(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.
(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.
(3) Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:
a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy
stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na
zabezpieczenie.
b) Mogą Państwo sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takim wypadku jednak, na mocy
niniejszej mowy cedujecie na nas Państwo wszelkie roszczenia przysługujące Państwu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę
wierzytelność przyjmujemy. Są Państwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez Państwa
należności, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelności.
c) W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności nowej
rzeczy, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzeżono naszą własność do
wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.
d) Zobowiązujemy się, na Państwa żądanie, zwolnić towar z przysługujących nam zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 110%
wartości zabezpieczonego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.


§ 5 Rękojmia


(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.
(2) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania
widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych
zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.
(3) O ile cecha towaru odbiega od obiektywnych wymogów, odchylenie uważane jest za uzgodnione tylko wtedy, gdy Klient został przez nas
o tym powiadomiony przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy a odchylenie zostało wyraźnie i osobno uzgodnione między stronami
umowy.
(4) Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, odmiennie od powyższych regulacji z zakresu rękojmi obowiązuje co następuje:
a) Za uzgodnioną właściwość towaru uważa się tylko nasze własne dane oraz opis produktu dokonany przez producenta, nie zaś inną
reklamę, publiczne wychwalanie i wypowiedzi producenta.
b) W przypadku wad świadczymy wedle naszego wyboru rękojmię poprzez poprawkę albo dodatkową dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie uda
się, Klient może wedle swojego wyboru zażądać zmniejszenia zapłaty albo odstąpić od umowy. Usunięcie wady uważane jest po drugiej
nieskutecznej próbie za nieudane, jeżeli w szczególności z powodu rodzaju towaru albo wady albo innych okoliczności nie wynika co innego. W przypadku poprawki nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, powstających z powodu transportu towaru w inne miejsce niż miejsce
realizacji, jeżeli transport nie odpowiada użyciu towaru zgodnie z przeznaczeniem.
c) Okres rękojmi wynosi rok od dostawy towaru. Skrócenie okresu nie dotyczy:

 • szkód wynikających z zagrożenia życia, uszkodzenia ciała albo uszczerbku na zdrowiu, które można uznać za spowodowane przez nas w
  sposób zawiniony, oraz w przypadku innych szkód spowodowanych rozmyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • jeżeli złośliwie przemilczeliśmy wadę albo udzieliliśmy gwarancji na właściwość towaru;
 • przedmiotów, które zgodnie ze zwykłym użytkowaniem zostały użyte do obiektu budowlanego i spowodowały jego wadliwość;
 • ustawowych roszczeń regresowych, wysuwanych przez Klienta wobec nas w związku z prawami z zakresu wad.
  § 6 Wybór prawa
  (1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to
  ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w
  drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).
  (2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

§ 6 Wybór prawa

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to
ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w
drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).
(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

II. Informacje dla klientów

 1. Tożsamość Sprzedawcy
  Raphael Porwol
  Mühlenweg 5
  58675 Hemer
  Niemcy
  Telefon: 017664634694
  E-Mail: info@lanellya.de
  Alternatywne rozstrzyganie sporów:
  Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie
  https://ec.europa.eu/odr.
  Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.
 2. Informacje odnośnie zawarcia umowy
  Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na
  podstawie regulacji “zawarcie umowy” naszego regulaminu (część I.)
 3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy
  3.1 Językiem umowy jest język polski.
  3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować
  tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść
  zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną
  Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.
 4. Główne cechy towarów lub usług
  Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.
 5. Ceny i sposoby płatności
  5.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne
  podatki.
  5.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką.
  5.3 Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.
  5.4 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.
  5.5 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.
 6. Warunki dostawy
  6.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie
  internetowej lub w danej ofercie.
  6.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego
  uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy
  przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru
  przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.
  W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.
 7. Ustawowa odpowiedzialność za wady
  Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące „Rękojmi” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach
  Handlowych (część I).
  Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod
  adresem: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 29.11.2022

Scroll to Top